Capturis sekretesspolicy

Introduktion

Capturi A/S (“Capturi”) ansvarar för skyddet av information som du lämnar till oss och lämnar till vår behandling, i enlighet med tillämplig lag.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg i Capturis behandling av din information. Vi granskar därför vilken information Capturi samlar in eller tar emot, liksom vad Capturi har rätt att göra med denna information. Om du har några frågor, skriv till oss. Vi är trevliga att prata med och kommer alltid att försöka hjälpa till så gott vi kan.

Det understryks att denna sekretesspolicy endast täcker vår behandling av personuppgifter som personuppgiftsansvarig. Det reglerar därför inte vår behandling av personuppgifter i vår egenskap av databehandlare på uppdrag av våra kunder som dataansvariga. 

Denna behandling, inklusive behandling av information om de användare som våra kunder har skapat, kommer att regleras i vårt prenumerationsavtal med kunden, såväl som databehandlaravtalet som ingås med kunden. För denna behandling är det således våra kunder som som datakontrollanter har kontroll över vår behandling. Om du som användare av Capturi lösningen har frågor om vår behandling av data, vänligen kontakta dataprivacy@capturi.com.

Bakgrund

På Capturi strävar vi efter att se till att din information skyddas på bästa möjliga sätt när du använder våra erbjudanden och tjänster. Din säkerhet och ditt förtroende för Capturi är en viktig del av vår verksamhet, och vi tar det därför på största allvar.

Capturis sekretesspolicy beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter på ett ansvarsfullt och konfidentiellt sätt. Capturi behandlar och möjligen lagrar personuppgifterna hos säkra tredje parter som antingen omfattas av samma regler eller som har samma standarder för behandling av säkerhet som Capturi.

Säkerhet

Capturi har specialister med djup kunskap om både säkerhetsområdet och säker behandling av personuppgifter.

Capturi är utrustad med organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder som är lämpliga och effektiva för att skydda all information som vi behandlar. Det innebär att Capturi har anpassat sig till åtgärder som bl.a. skyddar din information från förlust, manipulering och obehörig åtkomst. Vi anpassar ständigt våra säkerhetsåtgärder för att hänga med i den tekniska utvecklingen.

Eventuella frågor om säkerhet kan riktas till dataprivacy@capturi.com.

Vem har tillgång till dina uppgifter?

Dina personuppgifter är strikt konfidentiella. De kommer endast att lämnas ut till tredje part som rimligen och nödvändigtvis måste använda dina uppgifter för att säkerställa bästa möjliga behandling av dina uppgifter.

Dessutom kommer vi endast att lämna ut dina personuppgifter till andra om det är tillåtet eller krävs enligt lag, avtalsförhållanden eller avtalskrav.

Vilka uppgifter samlas in och behandlas?

Nedan följer en allmän bild av vilka uppgifter vi behandlar:

Namn, foto, e-postadress, telefonnummer, adress, röst, cookieuppgifter (allmänna personuppgifter).

Om du frivilligt lämnar andra personuppgifter kommer vi också att behandla dessa uppgifter på lämpligt sätt.

→ Om dina personuppgifter inte tillhandahålls av dig kommer de alltid att hämtas från offentligt tillgängliga källor.

Uppgifterna behandlas endast i den utsträckning som de är adekvata, relevanta och alltid begränsade till vad som är nödvändigt för att uppfylla våra skyldigheter gentemot dig i samband med din interaktion med oss och användningen av vår Capturi lösning.

Grund för behandling

Vi behandlar endast dina uppgifter i enlighet med gällande lagstiftning, inklusive GDPR. Detta innebär också att vi måste ha en laglig grund för att behandla dina personuppgifter.

Vi behandlar alltså dina uppgifter på följande lagliga grunder:

Om vi har fått ditt samtycke till att behandla dina personuppgifter för en eller flera specifika behandlingsgrunder,

→ Om behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal som du eller ditt företag har med oss,

→ Om behandlingen är nödvändig för att följa tillämplig lag, eller

→ Om behandlingen är nödvändig för att tillgodose våra legitima intressen, varvid du i så fall kommer att kunna begära dokumentation av vår intresseavvägning.

Tredjepartsbehandling

Vi använder tredje part för att behandla din information. Detta inkluderar bl.a. externa och professionella företag, såsom leverantörer och partners, som hjälper oss att leverera och tillhandahålla vår tjänst på bästa möjliga sätt, samt hantera dina uppgifter.

Capturi behandlar endast personuppgifterna med säkra tredje parter, som antingen omfattas av samma regler som oss, eller som har valt att följa liknande regler för säker behandling.

Överföringen av din information sker i enlighet med tillämplig lag och denna policy. Således får tredje part inte använda informationen för sina egna ändamål och får endast behandla den på Capturis vägnar för att uppfylla vårt syfte med behandlingen.

Syftet med att samla in och behandla information

Capturis syfte med behandlingen av din information är att kunna identifiera dig och att kunna serva dig på bästa möjliga sätt som besökare på vår webbplats, som en potentiell partner, som anställd eller på annat sätt, beroende på varför du har valt att interagera med Capturi.

Capturi fattar inga automatiska beslut i vår behandling av dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Som användare av Capturi har du naturligtvis alla de rättigheter som tillämplig lag ger dig. Detta innebär att du har rätt att bli informerad om vilka personuppgifter Capturi behandlar om dig, samt kräva att sådan information rättas, raderas eller lämnas ut.

Om behandlingen av personuppgifter är baserad på samtycke kan detta ändras eller återkallas genom att kontakta oss direkt på dataprivacy@capturi.com eller genom att följa instruktioner i e-postmeddelanden som du får från Capturi i enlighet med samtycket.

Klagomål

Om du på något sätt är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter beklagas detta i förväg, och vi kommer att göra oss tillgängliga för att lösa eventuellt sådant missnöje. Detta görs bäst genom att skicka ett klagomål till oss på dataprivacy@capturi.com, som vi kommer att behandla så snart som möjligt.

Förutom möjligheten att kontakta Capturi direkt har du också rätt att rikta ditt eventuella klagomål till tillsynsmyndighet: Danska dataskyddsmyndigheten, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Danmark. För ytterligare vägledning i denna klagomålsprocess, hänvisa till den danska dataskyddsmyndighetens webbplats www.datatilsynet.dk.

Tid för lagring av information

Informationen lagras under den tid som lagen tillåter och vi raderar den när den inte längre behöver behandlas. Varje rimligt steg ska vidtas för att säkerställa att information som är felaktig för ändamålet för vilken den behandlas raderas eller korrigeras utan onödigt dröjsmål.

Internt i Capturi har tidsfrister införts för radering eller regelbunden granskning av data som behandlas som dataansvarig. Sådana tidsfrister bestäms bl.a. utifrån informationens art och bakgrund.

Ändringar

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera och ändra denna policy. Den senaste versionen kommer alltid att finnas tillgänglig på vår webbplats. Om du inte läser denna policy direkt på vår webbplats, rekommenderas det därför att kontrollera om det är den senaste versionen som finns på vår webbplats.

Capturi C logotyp

Har du frågor om vår cookie- och sekretesspolicy?

Vi är alltid redo att hjälpa till

Tue Martin Berg

tmb@capturi.com
+45 6131 8347
Ankersgade 12e, 1.tv
111 53 Stockholm C